Skip to content

Condicions generals de venda

1. Condicions generals

1.1 Les condicions de venda detallades en el present document regeixen totes les transaccions comercials entre VASCAT S.A. i qualsevol Client, ja sigui Espanyol o Estranger. Qualsevol excepció o canvi d’aquestes condicions ha de ser acordada de forma prèvia al subministrament i aprovada per VASCAT S.A. mitjançant el corresponent document escrit.

1.2 Es considera que aquestes condicions generals de venda han estat comunicades al client des del moment en què se li informa de la direcció de la pàgina web on poden trobar-se. Així mateix, aquestes condicions es consideren acceptades pel client, amb caràcter general, en cursar la corresponent comanda.

 

2. Propietat intel·lectual i industrial

La propietat intel·lectual i / o industrial de l’oferta, en tots els seus termes, i la informació adjunta a aquesta, així com la dels equips objecte de subministrament i la dels elements, fulles tècniques, plànols, dibuixos, etc. incorporats o relatius a aquest, pertany a VASCAT SA o als seus proveïdors, de manera que queda expressament prohibida la seva utilització per part del client per a altres fins que no siguin l’acompliment de la comanda, així com la seva còpia total o parcial o cessió d’ús a favor de tercers sense el previ consentiment per escrit de VASCAT SA

 

3. Ofertes

3.1 Les ofertes enviades al client, mitjançant qualsevol canal, han de ser considerades com a vàlides per un període finit de temps. Si en l’oferta no s’explicita aquest període, es considerarà que la validesa de la mateixa expira 30 dies després de la seva emissió.

3.2 VASCAT S.A. oferirà l’equip que consideri més aproximat a les dades de requeriment proporcionades pel client, sense que això
impliqui cap responsabilitat pel que fa a la no satisfacció total o
parcial dels requeriments sol·licitats. És responsabilitat del client comprovar la validesa dels equips oferts per a la seva aplicació mitjançant fulls tècniques i altres documents disponibles.

 

4. Preus

4.1 Llevat que hi hagi un acord previ específic entre VASCAT S.A. i el Client, el preu ha de considerar sempre com net i EX WORKS (Inco-terms® 2010): no inclou IVA o qualsevol altre impost o taxa, ni transport, ni càrregues, ni assegurances.

4.2 El preu és únicament vàlid per a una comanda que inclogui la totalitat dels materials oferts.

4.3 El preu definitiu de subministrament correspondrà amb l’indicat en el document de “Confirmació de Comanda” enviat per VASCAT S.A. al Client. No obstant això, aquest preu podrà ser revisat posteriorment en cas que s’originin despeses addicionals derivades de modificacions sol·licitades per part del Client.

 

5. Condicions de pagament

5.1 Les condicions de pagament del subministrament seran les establertes en el document de “Confirmació de comanda” enviat per VASCAT S.A. al Client un cop formalitzada la comanda.

5.2 En cas de demora en el pagament per part del Client, aquest haurà d’abonar a VASCAT S.A. els interessos de demora pel pagament endarrerit, que es calcularan d’acord a l’interès legal vigent establert per les lleis de l’Estat Espanyol. El pagament dels interessos no eximeix el Client de realitzar la resta dels pagaments segons les condicions acordades.

5.3 En cas que el Client incorri en un retard del pagament, VASCAT S.A. podrà suspendre de forma provisional o definitiva, l’enviament del Subministrament, i es reserva el dret de requerir al Client la realització dels pagaments endarrerits, així com reclamar-compensacions addicionals per aquesta suspensió del subministrament.

5.4 La propietat dels materials del Subministrament correspondrà a VASCAT S.A. fins al total pagament del preu establert. Sense perjudici de la reserva de propietat. La falta de pagament donarà opció a VASCAT S.A. a resoldre el contracte de subministrament, amb pèrdua de les quantitats lliurades a compte, i a reclamar judicial o extrajudicialment les quantitats pendents de pagament.

 

6. Formalització de comandes

6.1 Totes les comandes s’han de formalitzar mitjançant un document escrit. La comanda ha de ser subscrit pel titular o legal representant del Client, i no podrà considerar-se com efectiu fins a la confirmació de la mateixa per part de VASCAT S.A.

6.2 A la recepció de la comanda, VASCAT S.A. emetrà un document de “Confirmació de Comanda”, en el qual constaran tant les especificacions tècniques com les comercials, i que serà transmès al Client via correu electrònic. Transcorregudes 48 hores de l’enviament de la confirmació, i en cas que el Client no hagi formulat cap objecció, la comanda s’entendrà com acceptat en tots els seus termes.

6.3 En cas de ser necessària alguna modificació posterior dels termes de la comanda, aquesta ha de ser notificada sempre per escrit, i, perquè sigui vàlida, ha de ser acceptada per les dues parts.

6.4 VASCAT S.A. es reserva el dret de suspendre o cancel·lar una comanda confirmat si ocorre alguna de les següents condicions:
a) Impossibilitat de produir els ítems confirmats per causes de Força Major.
b) Variacions en les condicions de solvència del Client amb respecte a les disponibles en la data de confirmació de la comanda.

6.5 En cas que hi hagi una cancel·lació de la comanda de manera unilateral per part del Client, VASCAT S.A. es reserva el dret d’emetre els corresponents càrrecs derivats de la gestió administrativa, i de la fabricació del corresponent material, en cas que aquesta hagi
començat.

 

7. Especificaciones técnicas y planos

7.1 Todas las especificaciones técnicas, dimensiones y pesos indicados por VASCAT S.A. en sus catálogos, hojas técnicas, manuales, planos, ofertas o cualquier otro material descriptivo, debe ser consideradas como orientativas. VASCAT S.A. se reserva el derecho de incorporar modificaciones a sus productos sin necesidad de comunicación previa al Cliente, por lo que, eventuales desviaciones respecto a los datos proporcionados no pueden dar lugar a indemnización o penalización alguna.

7.2 VASCAT S.A. es el único propietario de cualquier información técnica, plano o muestra proporcionada al cliente, y éstas deben ser consideradas como confidenciales, por lo que no pueden ser reveladas terceras partes, a excepción que exista un consentimiento escrito por parte de VASCAT S.A.

 

8. Termini de lliurament

8.1 Els terminis de lliurament confirmats per VASCAT S.A. s’entenen amb el producte situat a les instal·lacions de VASCAT S.A., i sempre que el client hagi satisfet tots els pagaments acordats.

8.2 Els terminis de lliurament detallats en el document de “Confirmació de comanda” han de ser considerats com estimatius. Els eventuals retards en el lliurament no poden donar lloc a indemnització o penalització per part de VASCAT S.A.

8.3 Les modificacions i / o incompliment d’algun dels termes de la comanda per part del Client poden comportar la modificació del termini de lliurament confirmat. En aquests casos VASCAT S.A. confirmarà per escrit el nou termini de lliurament estimat.


9. Transports i embalatges

9.1 Llevat que hi hagi un acord previ, els embalatges del producte seran a càrrec del client, i seran facturats de forma addicional sobre el preu de venda, no admetent-se la devolució dels mateixos.

9.2 Llevat que hi hagi un acord previ, la càrrega i descàrrega i el transport dels materials del Subministrament correran a càrrec i risc del Client.

9.3 En cas que els Materials estiguin a punt per procedir al seu subministrament, i el Client no els retiri dels magatzems de VASCAT SA, totes les despeses ocasionades per l’emmagatzematge seran a càrrec del Client, qui també correrà amb tots els riscos que pugui patir el material emmagatzemat.

 

10. Inspecció i recepció

10.1 Un cop rebuda la mercaderia, és responsabilitat del client comprovar que l’embalatge no presenta cap tipus dany i / o desperfecte. En cas que així sigui, s’ha de fer constar aquest fet en la documentació de lliurament del transportista, així com presentar immediatament, en un termini no superior a 24 hores, una reclamació a l’empresa responsable del transport pels danys produïts.

10.2 Un cop desembalat el material, serà responsabilitat del Client verificar si existeixen defectes i / o faltes que puguin ser imputables a VASCAT S.A .. El Client haurà d’informar a VASCAT S.A. de forma immediata i per escrit de qualsevol defecte detectat.

10.3 Transcorreguts 15 dies des de la recepció dels materials per part del Client, es considerarà que el subministrament ha estat acceptat si VASCAT S.A. no ha rebut una comunicació escrita referent a eventuals defectes o faltes.

10.4 Si el subministrament presenta defectes i / o faltes imputables a VASCAT S.A., aquest prendrà les mesures que consideri necessàries per a la seva solució o reposició.

 

11. Garanties

11.1 Llevat que hi hagi un acord previ específic entre VASCAT S.A. i el Client, VASCAT S.A. garanteix els seus productes per un període de 12 mesos a partir de la data de lliurament al Client. S’entén com a data de lliurament la data d’emissió del document de factura enviat per VASCAT S.A. al client. No s’admetran garanties de productes per als quals el client no hagi satisfet totes les seves obligacions (pagaments inclosos).

11.2 La reclamació de la garantia, i la descripció detallada dels defectes detectats, han de ser transmeses per escrit a VASCAT S.A. VASCAT S.A. determinarà la procedència de l’aplicació de la garantia utilitzant el mètode que vaig considerar més adient.

11.3 La garantia consisteix exclusivament en la reparació o substitució (a criteri de VASCAT S.A.) dels elements reconeguts com a defectuosos, bé per defectes del material o per defectes de fabricació o acoblament. Les reparacions s’entenen realitzades a les instal·lacions de VASCAT S.A., on el Client haurà de lliurar el material lliure de ports o qualsevol altre càrrec associat.

11.4 El lliurament del material reparat es realitzés per compte i risc del Client. L’element reparat tindrà un any de garantia a partir de la data de lliurament.

11.5 Queden exclosos de la garantia els danys derivats del deteriorament natural del producte atribuïbles al desgast pel seu ús. Així mateix serà també motiu d’exclusió de garantia la inadequada utilització, conservació o manteniment del producte, la seva instal·lació defectuosa, les reparacions efectuades per personal no autoritzat per VASCAT.S.A., O en general qualsevol causa que no sigui imputable a VASCAT S.A.

11.6 La responsabilitat de VASCAT S.A. per les reclamacions derivades de l’incompliment de les seves obligacions contractuals, mai excedirà al preu contractual, i no inclourà en cap cas prejudicis derivats la pèrdua d’ingressos o producció, costos de capital, costos d’inactivitat, demores i reclamacions de clients del comprador, ni qualssevol prejudicis indirectes o conseqüencials ni pèrdues de qualsevol classe.


12. Legislació aplicable

12.1 Les presents Condicions de Venda i Subministrament, i qualsevol divergència que sorgeixi de la interpretació i / o execució de les mateixes, seran regides i interpretades únicament d’acord amb les lleis de l’Estat Espanyol.

12.2 Les parts renuncien expressament a qualsevol altre fur que pogués correspondre i se sotmeten a la jurisdicció i competència dels Jutjats i Tribunals de Vic (Barcelona).